ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE AANNEMINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van alle werken door de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever. Door zijn bestelling erkent de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van onderhavige algemene aannemingsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 

Artikel 2 – Prijzen

Prijzen zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens in bezit van de Opdrachtnemer: plannen, lastenboek, meetstaten en uitvoeringstermijnen, zoals vermeld in de offerte van de Opdrachtnemer en zonder vaststellingen ter plaatse. Prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen. De BTW en andere heffingen zijn steeds ten laste van de Opdrachtgever. De prijzen van de Opdrachtnemer zijn steeds voor herziening vatbaar, hetzij bij elke betalingsaanvraag, hetzij op het einde van de werken, volgens de hiernavolgende formule, ook in geval van absoluut forfait:

 Formule: p = P(0,40 s/S + 0,40 i/l +0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was. "I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. Deze standaardherziening komt enkel en alleen te vervallen indien er in de offerte andere voorwaarden inzake prijsherziening werden opgenomen. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijzen te herzien en aan te passen wanneer de contractuele leverings- of uitvoeringstermijn – buiten zijn wil om – dient te worden aangepast, alsook indien de hoeveelheid van een artikel in ruime mate wordt gewijzigd.

 

Artikel 3 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend a rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. 

 

Artikel 4 - Klachten

Klachten kunnen slechts in aanmerking genomen worden wanneer de Opdrachtnemer uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven ervan in kennis werd gesteld.

Artikel 5 - Herstellingen

Tenzij anders bepaald, wordt elke herstelling uitgevoerd in regie. Deze regie-tarieven kunnen vóór de uitvoering van de werken worden opgevraagd. Na uitvoering kunnen zij geen onderwerp meer vormen van discussie.

Artikel 6 – Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven de Opdrachtnemer het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

 

Artikel 7 - Meerwerken

Alle door de Opdrachtgever bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de werken

De bestelde werken zullen door de Opdrachtnemer of voor zijn rekening onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Indien de Opdrachtgever zelf alle of een gedeelte van de vastgestelde werken uitvoert of een derde hiermee belast, dan verbindt hij er zich toe de opdrachtnemer schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, zijn werken en de gederfde winst, die geraamd worden op 25% van het bedrag van de werken die de Opdrachtnemer werden ontnomen.

 

Artikel 9 – Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte van de Opdrachtnemer wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

 

Artikel 10 – Materiaalkeuze

Wanneer de Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger of zijn architect de Opdrachtnemer een materiaal van een bepaalde kwaliteit, van een bepaald type, van een bepaalde herkomst of nog van een bepaald uitvoeringsprocédé oplegt, ondanks het geschreven en gemotiveerd voorbehoud van de Opdrachtnemer, dan zal hij van alle verantwoordelijkheid ontlast worden door tekortkomingen die verband houden met de keuze van het genoemde materiaal of procédé.

 

Artikel 11 – Oplevering

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de Opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. Als de Opdrachtgever nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van de voornoemde periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding en goedkeuring in door de Opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald door hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. De definitieve oplevering gebeurt 12 maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

 

Artikel 12 – Licht verborgen gebreken

Gedurende een periode van 2 jaar na de voorlopige oplevering, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer moet het gebrek door de Opdrachtgever worden aangeklaagd binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld worden binnen een termijn van een jaar na de dag dat de Opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

 

Artikel 13 - Uitvoeringstermijn

Alle uitvoerings- en leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering of uitvoering geeft de opdrachtgever geen automatisch recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

Indien de Opdrachtgever zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan de Opdrachtnemer de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen. De Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:

  • Indien de Opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
  • Bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige andere reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de Opdrachtgever;
  • Bij stopzetting of vereffening van de activiteiten door de Opdrachtgever;
  • Indien beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever.

In geval van ontbinding behoudt de Opdrachtnemer zich het recht om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade (inclusief gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, enz.) en worden alle vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de Opdrachtnemer en is de Opdrachtgever er slechts houder van. Het eigendomsvoorbehoud vervalt, en de eigendom gaat definitief over, wanneer de Opdrachtgever de schulden aan de opdrachtnemer heeft gedelgd.

 

Artikel 16 - Geschillen

Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor de geschillen inzake de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Artikel 17 - GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.
De verwerkingsverantwoordelijke is nv B.B.C. E. Bekaertlaan 51, 8790 Waregem. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

 

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice op onze website www.bekaert-bbc.be.